ජනප්‍රිය ගායක රුවන් හෙට්ටිආරච්චි සහ ඔහුගේ බිරිඳ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී ෂෙරිල් ඩෙකර් මේ දවස් වල ඉන්නේ ඉතාලියේ.

ජනප්‍රිය ගායක රුවන් හෙට්ටිආරච්චි සහ ඔහුගේ බිරිඳ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී ෂෙරිල් ඩෙකර් මේ දවස් වල ඉන්නේ ඉතාලියේ.

රුවන් හෙට්ටිආරච්චි සමඟ ඇය ඉතාලියේ ප්‍රසංග සදහා මේ දවස් වල සහභාගිවෙනවා.

ඒ අතරතුර ගත් සුන්දර ඡායාරූප