ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශ වලින් මේ ගෑස් ප්‍රශ්නය විසදෙන් නෑ (වීඩියෝ)

ඇමතිවරයාගේ ප්‍රකාශ වලින් මේ ගෑස් ප්‍රශ්නය විසදෙන් නෑ (වීඩියෝ)

බැංකු ලීසින් සහ රක්ෂණ සමාගම් පාරිභෝගිකයන් ගසාකකෑමට විරුද්ධව අද (11 ) පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී
මේ බව සදහන් කලා.