2022 අයවැය තෙවැනිවර කියවීම වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි.

2022 අයවැය තෙවැනිවර කියවීම වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි.

2022 වසර සඳහා වන අයවැය තෙවනවර කියවිම වැඩි ඡන්ද 93කින් අද (10) සම්මත වුණා.

එහිදී පක්ෂව ඡන්ද 157 ක් ලැබුණු අතර විරුද්ධව ලැබුණේ ඡන්ද 64ක් පමණයි.