අයවැය තෙවනවර කියවිමේ ඡන්ද විමසීම අද

අයවැය තෙවනවර කියවිමේ ඡන්ද විමසීම අද

2022 වසර සඳහා වන අයවැය තෙවනවර කියවිමේ ඡන්ද විමසීම අද (10) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.