ඉන්දීය එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය රෝහිත් ශර්මාට.

ඉන්දීය එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය රෝහිත් ශර්මාට.

ඉන්දීය එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය සඳහා රෝහිත් ශර්මා නම්කර තිබෙනවා.

එරට විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ ද ඔහුයි.

https://bit.ly/309Tyzz