අද වාර්තා වු කොවිඩ් මරණ

අද වාර්තා වු කොවිඩ් මරණ

කොවිඩ් මරණ 28ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 14,533ක්.