විදේශ රැකියා ආයතනවල බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේ ගාස්තු ඉහළට

විදේශ රැකියා ආයතනවල බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේ ගාස්තු ඉහළට

රුපියල් 50000 ක් ලෙස පැවති විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතනවල බලපත්‍ර අලුත් කිරීමේ ගාස්තු ඉහළ දමමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව රුපියල් 50 000 ලෙස පැවති මුදල රුපියල් 100 000 ක් දක්වා ඉහළ දමා අති බවයි වාර්තා වන්නේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.