ප්‍රීතිමත් නත්තලක්!

ප්‍රීතිමත් නත්තලක්!

උදා වූ නත්තල් සමය ඔබගේ සියලු යහපත් කටයුතු සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා…
Merry Christmas! May this festive Christmas season brings all the success for you…
— — My News Lanka Media team — —